„Společně s vámi vytváříme nový svět”

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky předplatného titulů vydávaných společností Vega společnost s ručením omezeným, se sídlem U Náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové, IČ: 45537577 (dále jen „distributor“).

1. Předplatné časopisů

Pod pojmem předplatné se rozumí distribuce časopisů na adresu zákazníka. Předem zaplacený počet vydání a počet kusů (výtisků) od každého vydání je doručován prostřednictvím doručovací služby. Celková cena předplatného pro jednotlivé tituly je stanovena předpisem předplatného pro každý titul samostatně a je do ní zahrnut počet vydání, cena jednotlivých výtisků, poštovné a balné.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi distributorem a zákazníkem vzniká úhradou ceny předplatného a doručením této částky na bankovní účet distributora. Zaplacením předplatného dává odběratel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3. Ochrana osobních údajů

Údaje, které zákazník distributorovi poskytne, budou používány pouze pro účely předplatného. Jiným osobám mohou být údaje poskytnuty pouze stanoví-li tak zákon.

Kupující bere na vědomí, že na základě objednávky předplatného ukládá dodavatel jím poskytnutá data týkající se jeho osoby za účelem automatického zpracování dat (vypisování účtů, vedení účetnictví). Jednotlivá data jsou ukládána pouze po dobu, kterou ukládá zákon případně po dobu nezbytnou k řádnému plnění smlouvy.

4. Objednávka

Objednávku předplatného může zákazník učinit prostřednictvím příslušných internetových stran distributora, nebo za pomoci kuponů a formulářů vydaných distributorem platných v době použití. Zákazník bere na vědomí, že pro bezchybné doručení předplacených výtisků je nutné distributorovi včas nahlásit případnou změnu v adrese doručení. O ukončení předplatitelského období je zákazník informován a je mu nabídnuto pokračování na další období. Adresa plátce a adresa doručení nemusí být totožná. Předplacené výtisky od jednoho plátce lze zasílat i na více adres.

5. Úhrada předplatného

Úhrada se provádí na základě výzvy k platbě a to výhradně na v ní uvedený bankovní účet distributora nejpozději v termínu, který je na výzvě uveden. Každý zákazník má právo na vystavení daňového dokladu.

6. Zrušení předplatného

Předplatné může být zrušeno výpovědí zákazníka podanou písemně na adresu distributora nebo jeho zákonného zástupce. Výpovědní doba činí 30 dní, přičemž výpověď jako taková je účinná od následujícího čísla vydaného po uplynutí této doby. Při předčasném ukončení předplatného ze strany zákazníka je zákazníkovi vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného. Předplatné je též ukončeno nezaplacením částky pro jeho prodloužení.

7. Reklamace

Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného výtisku, dodání neúplného výtisku, nekvalitně polygraficky zpracovaného výtisku, nevložení nebo poškození přílohy CD, DVD (netýká se reklamních příloh). Reklamaci je možné zaslat písemně, emailem nebo podat osobně na adrese distributora. Reklamaci z důvodu poškození při dodání lze uplatnit nejpozději 14 dní po dodání výtisku, v ostatních případech dle občanského zákoníku. Reklamace se vyřizuje odesláním náhradního výtisku na náklady distributora, a to v nejbližší možné lhůtě od přijetí reklamace.

8. Bonusy k předplatnému

Za účelem propagace titulu a zvýšení zájmu o předplatné může distributor trvale nebo dočasně vyhlásit slevy a nabízet prémie ve formě dárků k předplatnému. Pravidla pro poskytování slev a dárků jsou uvedena na stránkách titulů a na webových stránkách distributora.

9. Výstavy a veletrhy

Distributor má právo na výstavách a veletrzích stanovit tzv. akční nabídku ceny za jednotlivý výtisk časopisu, která se liší od standardně uvedené ceny v ceníku zveřejněném na webových stránkách a v příslušných titulech.

10. Obchodní sdělení

Zákazníkovi jsou zaslána obchodní sdělení, která souvisejí s obsahem titulů distribuovaných distributorem, elektronickými prostředky (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Zákazník má právo toto zasílání odmítnout.

11. Povinnosti kupujícího

Kupující bere na vědomí, že je povinen zajistit přebírání zásilek s předplacenými časopisy a umožnit tak jejich řádné doručení.

12.Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Zákazník, který je spotřebitelem (popř. podnikatelem, ale neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti), má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření (zaslání platby) a to i bez udání důvodu. Zákazník bere na vědomí, že pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od smlouvy písemně informovat distributora formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Zákazník je srozuměn s tím, že k dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím shora uvedené příslušné lhůty. Zákazník též bere na vědomí, že je povinen vrátit již dodané zboží doručené či předané na základě smlouvy od které odstupuje. Pro vrácení plateb bude použit bankovní převod, popřípadě složenka typu C.

13. Omezení odpovědnosti

Distributor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na základě smluvního vztahu o prodeji předplatného, které by byly vyšší, než cena vlastního předplatného.